užrašinėti

užrašinėti
užrašinė́ti 1. iter. dem. užrašyti 2: Anas jam provijo (pasakojo), o tas ažrašinė́jo Grv. Niekas neužrašinė́jo, nebuvo kas rašąs Vvr. Lietuviai vaikščioja, žurašinė́ja Rod. K. Jauniaus paskaitas sistemingai užrašinėjo K. Būga . | refl. tr.: Kukulakis užsirašinėjo jų pavardes . 2. iter. dem. užrašyti 3: Feodalai, priėmę Liuterio tikėjimą, visus savo baudžiauninkus užrašinėjo liuteronais . 3. iter. dem. užrašyti 5: XV amžiuje smukles bažnyčioms ir vienuolynams užrašinėjo vien didysis kunigaikštis . 4. iter. dem. užrašyti 8: Kaip užrašinė́ti langai – labai pristainiai Krš. 5. tr. Dv užsakinėjant priimti prašymą ką pirkti. \ rašinėti; aprašinėti; atrašinėti; įrašinėti; išrašinėti; nurašinėti; parašinėti; perrašinėti; prirašinėti; surašinėti; užrašinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užrašinėti — vksm. Ekspedi̇̀cijoje studeñtai užrašinėjo tautósaką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprašinėti — Š; M 1. iter. dem. aprašyti 1: Neaprašinėsiu čia smulkiau nei savo ankstyvosios jaunystės, nei mokslo metų V.Myk Put. Man rodos, nėra reikalo ilgai aprašinėti, kokie sunkūs, dramatiški ir sudėtingi buvo pokario metai Lietuvos kaime K.Saj. Anas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašinėti — 1. M iter. dem. atrašyti 1: Pirma tik jis atrašinėjo, o jy ne Lp. Ana jiemu atrašinėja Dv. 2. refl. BŽ337 raštu formaliai atsakinėti į raštą: Į motinos laiškus jis atsirašinėdavo šaltais laiškais rš. rašinėti; aprašinėti; atrašinėti; įrašinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • fonografas — fonogrãfas sm. (2) TrpŽ prietaisas garsams užrašinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašinėti — Š 1. iter. dem. išrašyti 4: Žodžių su sakiniais išrašinėti iš įvairių raštų ir rankraščių dabar įkinkiau studentus KlbXIV164(K.Būg). 2. iter. dem. išrašyti 5: Išrašinėju, kur geriausios rūšies [pomidorai] Pls. 3. iter. dem. išrašyti 7:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašydinėti — tr. užrašinėti: Anas išrašydinėjo giesmes pas mano motką Dbč. rašydinėti; aprašydinėti; išrašydinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašinėti — 1. iter. dem. nurašyti 2: Nors veikalas tuo metu nebuvo išspausdintas, tačiau buvo nurašinėjamas ir skaitomas rš. Aš, žinau, turėjau nurašinėti J. Jablonskio pabrauktas vietas iš tekstų LKI77(J.Balč). | refl. tr.: Ne tik skaitęs beveik visas jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parašinėti — parašinėti; SD1127, Sut iter. dem. parašyti: 1. Parašinėk atsisėdęs, nevaikščiok po sodą (kaimą) Rdn. 2. Mėgstu ir pats šį bei tą parašinėti rš. 3. refl. Ev iter. dem. parašyti 6 (refl.): Ir ėjo visi parašinėtųs, kiekvienas ingi miestą savo SE16 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrašinėti — iter. dem. perrašyti 3: Pradėjau žodyną iš kortelių perrašinėti spaudai į sąsiuvinius KlbXIV165(K.Būg). Jie (revoliucionieriai) savo kūrinėlius daugiausia publikavo slapta kalėjimuose leidžiamuose, ranka perrašinėjamuose laikraštėliuose,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirašinėti — prirašinėti; SD1151 iter. dem. prirašyti: 1. Viršelis per daug prirašinėtas rš. 2. Ir seniūnas Žekonis kiekvienam prie pavardės prirašinėjo skliaustuose: Akuliorinis, Jezusėlis, Alyziokas J.Balt. Metraščio tekstas buvo redaguojamas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”